NEMZETI ÁLLÁSFOGLALÁS
A Szerb Köztársaság területi integritása
és az alkotmánosy rend védelméről


-Emlékeztetve a szerb népet az országban és külföldön, és minden állampolgárt Szerbiában, valamint az érintett nemzetközi szereplőket, az Országgyűlés több állásfoglalására, amely megerősíti a szuverenitását és területi integritását a Szerb Köztársaságnak, ideszámítva Koszovó és Metóhia tartományt, ahogy áll a Szerb Köztársaság Alkotmányában meg a Biztonsági Tanács 1244. sz. Határozatában,

- Szem előtt tartva az igazi veszélyt amely fenyegetővé vált a hatóságok tevékenysége miatt a megelőző időszakban, különösen miután a köztársasági elnök és a Kormány tagjai gyakori bejelentéseket tesznek arról, hogy a tárgyalások keretében a koszovói albánokkal aláírják a „Megállapodást a normalizált kapcsolatokról” amely vagy egy dokumentum vagy egy szerződés lenne hasonló névvel illetve tartalommal, a szeparatista hatóságokkal az úgynevezett „Koszovón” az Európai Unió pártolása mellett, ez a dokumentum, „Békeszerződés” nemzetközi jelentőségű lesz, mint amilyen a véget érő 1999-es háborúnak az utolsó felvonás volt, így a nevét A Szerb Köztársaság hivatalosan is és közvetlen is elismerné mint "Koszovói Köztársaságot", és amputálná Szerbia területének egy részét,

- Valamennyi nemzetközi szereplőt ismertetnénk, hogy a Szerb Köztársaság, a szerb nép egészében és a Szerb Köztáraság minden polgára tiszteletben tartja, az Egyesült Nemzetek Alapokmányát, számos érvényes határozatát, nyilatkozatát és a nemzetközi egyezményeket, az EBEÉ 1975-ben Helsinkiben létrehozott záróokmányát, a saját alkotmányunkat, jogunk és kötelezettségünk ellenkezni nemzetközileg elismert eszközökkel, a fenti események egyre bizonyosabb végkimenetelével kapcsolatban,

- Kifejezzük felkészültségünket a jelenlegi helyzettel, különösen a „Brüsszeli megállapodás„ aláírása után, szem előtt tartva 2013. év előtti és utána aláírt megállapodásokat és az azokat igazoló okmányokat, amelyek már a gyakorlatba lettek ültetve, melyek veszélyeztetik a területi integritását a Szerb Köztársaságnak, hozzájárulva e kérdés békés megegyezésen alapuló megoldására, elvek és a nemzetközi jogi normákkal összhangban az 1244. sz állásfoglalással meg az alkotmány alapján, ez egy „jelentős autonómia” vagy „önkormányzat” Koszovó és Metóhia tartomány területén a Szerb Köztársaság alkotmányán belül, nem pedig „Köztársaság” vagy „független állam”, vagy bármilyen szervezeti forma, amelynek részleges vagy teljes függetlensége lenne,

- Várakozva a Szerb Köztársaság szerveinek rekciójára, hogy kérdések és ürügyek nélkül mint amelyenek: az európai integráció kérdése, a regionális együttműködések, a béke politika, a gazdasági fejlődés, beruházások és hasonlók, valamint a feltételezett nyomás különböző világhatalmak részéről, szervezetektől vagy befolyásos egyénektől, amelyeket szigorúan tilt az ENSZ 2131 sz. állásfoglalássa az 1965-ben megtartott Közgyűlésén hoztak meg, mely taglalja a kérdést, megtegyék a megfelelő intézkedéseket, és biztosítsák a szabadságot és az egyenlőséget minden polgárának, valamint területi integritását a Szerb Köztársaságnak nemzetközileg elismert határok keretében,

- A szerb nép és a szerb állampolgárok védve a becsületüket, a méltóságukat, a történelmi értékeiket, Koszovó és Metóhián lévő ereklyéiket az elért államiságukat, amelyet garantál az ENSZ Alapokmánya és a vonatkozó határozatok, nyilatkozatok és egyezmények, amelyek abszolút fölényt élveznek a nemzetközi kapcsolatokban és a belső jogszabályaiban egy Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamának, amely részletesen szabályozzák a békét és a biztonságot a világban, és tiszteletben tartja a nemzetközi határokat, amelyek rögzítve vannak számos békeszerződésben a távoli és a közelmúltban egyaránt, továbbá emlékeztet arra, hogy ezek a jogok a Szerb Köztársaság esetében amelyek Koszovó és Metóhiára vonatkoznak, garantáltak 1912-től kezdve számos békeszerződésben és megállapodásban, a „katonai-technikai” megállapodásig amely Kumánovoban 1999-ben volt megkötve, mint az 1244. sz állásfoglalás melléklete az úgynevezett „hadviselő felek fegyverszünete”, amely valamennyi érintett nemzetközi szereplőnek, különösen a nagyhatalmaknak megerősítette, hogy Koszovó és Metóhia területe elidegeníthetetlenül a Szerb Köztársaság része.

- Megállapítva, hogy a politikai pártok, a különböző mozgalmak, polgári egyesületek, alkotmányos intézmények, amelyeknek az a feladatuk, hogy demokratikusan formálják a polgárok politikai akaratát és képviseljék a nemzet-építés érdekeit, nem tesznek eleget, vagy teljesen passzívak, és gyakran hibás vagy hiányos politikai lépést tesznek a harcban a Szerb Köztársaság területi integritásának megőrzésében, és hogy ebben a tekintetben, a választások folyamatos részvételén partikuláris érdekek kedvéért legitimitást, jogszerűséget és meghatározó politikai erőt adnak a koalíciós pártnak a hatalmon, amely nyilvánvalóan alkotmányellenesen bitorolta a népszuverenitását és az 1244. sz. állásfoglalással és az Alkotmány ellenére, valamint az adott alárendeltségi körülmények között a nemzetközi kapcsolatokban, tárgyalásokat folytat a szeparatista hatóságokkal az úgynevezett „Koszovó” helyzetének normalizálásának érdekében.

A fentiek alapján és Szerbia alkotmányának 2. cikkelyének megfelelően, amely kimondja azt, hogy „a szuverenitás a polgároktól származik”, amelyet el lehet érni alkotmányos intézmény segítségével, mint „Nemzeti kezdeményezés”, valamint Szerbia alkotmányának 56. cikkelyének megfelelően, "a petíció és egyéb javaslatok jogán", a szerb nép az országban és külföldön illetve az egész világban, a Szerb Köztársaság minden állampolgára együtt meghozza 2018. tavaszán,

NEMZETI ÁLLÁSFOGLALÁST

a Szerb Köztársaság területi integritása

és az alkotmányos rend védelméről

  1. Javasoljuk a köztársasági elnöknek, a Nemzetgyűlésnek és a Szerb Köztársaság kormányának, hogy függesszék fel az ún. "Koszovó" szeparatista hatóságaival folytatott további tárgyalásaikat az Európai Unió égisze alatt, és hozzák meg azokat a rendelkezésre álló állami intézkedéseket amelyek "Az első brüsszeli megállapodás" által vállalt kötelezettségek végrehajtásának megállítása érdekébe lenne, valamint 2013. év előtti és utáni döntések és megállapodások, amely veszélyeztetik a területi integritását a Szerb Köztársaságnak Koszovó és Metóhia tartomány területén.

  1. Tilos a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek vagy bármely állami tisztviselőnek, szabadon, valós vagy állítólagos nyomás alatt elfogadni, vagy bármilyen más körülmények között, a Szerb Köztársaság nevében aláírni a "Megállapodást a kapcsolatok normalizálásáról"a koszovói szeparatista hatóságokkal, vagy bármely más dokumentumot, amely a "békemegállapodás" jelentőségű lenne vagy valami más nemzetközileg elismert szerződést amellyel teljes mértékében egy kvázi állam jönne létre az Európai Unió és más nemzetközi tényezők közvetítésével és garanciáival.

  1. Az állami szervek képviselői kötelesek e Nemzeti Állásfoglalás 1. és 2. pontja alapján, hogy intézkedéseket tegyenek és igényeljék a Biztonsági Tanács és az ENSZ Titkársága előtt, hogy a koszovói albánokkal folytatott tárgyalások folytatódjanak kizárólag az ENSZ 1244 sz. Állásfoglalása tartalmán és szellemiségén alapulva, amely szabályozza és garantálja ennek a nemzeti kisebbségnek a jogait és "alapvető autonómiáját" vagy "önkormányzatát" Szerbia Alkotmányának alapján, amely szuverenitással rendelkezik a Koszovó és Metóhia tartomány felett mint területének egy része.

  1. Kérelmezzük a legmagasabb állami hatóságoktól, hogy ismerjék el vagy állapítsák meg Koszovó és Metóhia tartomány ténybeli helyzetét amely "háborúban megszállt terület", mint egy nemzetközi jogi intézményt, amelyet 1907 óta a "A hágai törvények és háborús szokások a szárazföldön" nemzetközi háborús törvény szabályoz, amelyet a "IV. Hágai Egyezményhez" csatoltak, és erről tájékoztatja a nemzetközi közösséget, mindennek előtte a Biztonsági Tanácsot és az ENSZ Titkárságát. Pontosan meg kell határozni a valós helyzetét a helyszínen és biztosítani kell az összefüggő szerb népnek a jelentős védelmét és a lakosság többi részére is Koszovó és Metóhia tartományban, amelyet a hágai és egyéb egyezmények előláttak, a megszálló katonaság önkényes bánásmódjáról és az ő paramilitáris, parabiztonsági szövetségeseikről és más agresszív csoportokról e területen, és védje meg a Szerb Köztársaság tulajdonát. Ez utal még korábban több alkalommal a harci műveletek és a fegyveres cselekmények megszüntetés után az 1999-es háborúban, kezdetben folyamatosan aláásva és alattomosan, a végén közvetlenül, 2008-ban kijátszották és megsértették a nemzetközi jogi intézményt a "fegyverszünetet", amelyet Kumánovóban irtak alá mint "Katonai-műszaki megállapodás", majd azt megerősítette Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa 1244. számú Határozata, amely véglegesnek tekinthető a harci műveletek felfüggesztésében.

  1. Tilos az állami hatóságoknak és a reprezentatív testületeknek, mindenek előtt az Országgyűlésnek kezdeményezni, propaganda folytatni vagy bármilyen más tömeg befolyást gyakorolni, majd felszólítaniuk a népet egy lehetséges népszavazásra vagy egyéb nyilvános bejelentések formájában, amelyek az állampolgárokra közvetlenül vagy közvetve, azaz rejtetten Szerbiában a Köztársaság Alkotmányának megváltoztatásáról szóló nyilatkozata részeként vagy hasonló kérdések megoldásában, rávezetni a tévedésre, hogy szavazzanak Koszovó és Metóhia tartomány területéről és alkotmányos rendjéről a Szerb Köztársaság alkotmányos rendjében.

  1. Tájékoztatnánk a legfelsőbb fokú képviselőit a Szerb Köztársaság állami szerveinek, valamint az összes vonatkozó nemzetközi tényezőnek, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy abban az esetben, ha figyelmen kívül hagyják a kéréseket és rendeleteket e Nemzeti Állásfoglalásból, a fent említett állami hatóságok, akkor, ha bármit aláírnak a szeparatista hatóságokkal Koszovó és Metóhián, mint a „Megállapodás a normalizált kapcsolatokról” vagy hasonló dokumentum formájában és tartalmában, amely eltér az Alkotmánytól és az 1244 Határozattól, amelyben feladják a területi integritását a Szerb Köztársaságnak a tartomány területén és elfogadják az elszakadás bármilyen formáját, amputált területét, a szerb nép az országban és külföldön, valamint Szerbia polgárai nem fogják elismerni az ilyen cselekedetet, előre nyilvánosságra hozva, hogy az alkotmányellenesnek és bűncselekmény elkövetésének nyilvánul, amely biztosítja a büntetőeljárást A Szerb Köztársaság Büntető törvénykönyvében a huszonnyolcadik fejezet alapján.

  1. A Nemzeti Állásfoglalással, aláírások eredményeivel és politikai akaratra vonatkozó területi integritáson alapuló érdeklődést a saját államukról, hivatalosan be kell avatni a nagyközönséget, és mindenekelőtt az Országgyűlést, a köztársasági elnököt, a szerb kormányt és más állami szerveket, a nemzeti intézményeket, a politikai pártokat és mozgalmakat, valamint a nemzetközi tényezőket, elsősorban a biztonsági Tanácsot és az ENSZ főtitkárát, az EBESZ-t, az EU-t és más globális szervezeteket, megjegyezve, hogy a kifejezett akaratát és a döntését a szuverenitásról a szerb nép és a szerb állampolgárok birtokolják, és a gyakorlatban alkalmazni fogja.

Ha a Nemzeti Állásfoglalás aláírók akarata figyelmen kívül maradnak a jelenlegi állami hatóságok részéről és nem hajtható végre azonnal, vagy ésszerű időn belül, az alkalmazása be fog következni, amikor a politikai és biztonsági feltételek adottak lesznek, vagy ha megtörténik a kormányváltás és a szerb állam megszabadul nemzetközi kapcsolatokban lévő alárendeltségi helyzetből, amelybe a különböző transzatlanti hatalmak és globalista szervezetek kényszerítették.

A Nemzeti Állásfoglalás szerves része a védett elektronikus aláírások és személyi adatok, valamint a nézetek és táblázatok a saját kezű aláírásokról, akkor kategóriákba sorolt statisztikai mutatók, és egyéb adatok és hitelességek, amely érvényessé teszi ezt a dokumentumot.