NÁRODNÁ REZOLÚCIA
o ochrane územnej celistvosti
a ústavného zriadenia Republiky Srbska

 

- Pripomínajúc srbskému národu v krajine a v diaspóre a všetkým občanom Srbska, ako i relevantným medzinárodným činiteľom, viacej rezolúcií Národného zhromaždenia, ktorými sa potvrdzuje suverenita a územná celistvosť Republiky Srbska, vrátane územia pokraj iny Kosovo a Metóhia, tak ako je to zapísané v Ústave Republiky Srbska a Rezolúcii 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov,


- ·Majúc na zreteli reálne nebezpečenstvo, ktoré v minulom období vzniklo ako následok pôsobenia štátnych orgánov, a zvlášť po čoraz častejších oznámeniach prezidenta Republiky, ako aj členov Vlády, že sa v rámci rokovaní s kosovskými Albáncami pristúpi k podpísaniu „ Dohody o normalizácii vzťahov", alebo dokumentu, respektíve zmluvy s podobným názvom a obsahom so separatistickým vedením takzvaného „Kosova" pod patronátom E·urópskej únie, ktorý bude mať dosah medzinárodnej „mierovej zmluvy" ako finálneho aktu o ukončení vojny v roku 1999, čím by sa v inene Republiky Srbska stála úradnou a sprostredkovane alebo bezprostredne uznala „republika Kosovo" a vykonala amputácia tejto časti územia Srbska,


- Kladúc na vedomie všetkým medzinárodným činiteľom to, že Republika Srbsko, srbský národ vcelku a všetci jeho občania, rešpektujúc Chartu OSN, početné platné rezolúcie, deklarácie a medzinárodné konvencie, potom Záverečný akt KEBS z Helsínk z roku 1975 a svoju Ústavu, majú právo a záväzok, legálnymi a medzinárodnoprávne uznanými prostriedkami čeliť uvedenému, čoraz reálnejšiemu vývoju udalostí,


- Vyjadrujúc ochotu, aby v existujúcej situácii, a zvlášť po podpísaní „Bruselskej dohody" a následných dokumentov od roku 2013 a d'alej, ako aj iných dohôd alebo dohovorov podpísaných pred rokom 2013 a realizovaných v praxi, ktorými sa ohrozuje územná zvrchovanosť Republiky Srbska, prispieť k pokojnému a zmluvnému riešeniu tejto otázky na základe zásad a noriem medzinárodného práva v súlade s Rezolúciou 1244 BR OSN a svojej, Ustavy, a to je „podstatná autonómia" alebo „samospráva" na priestore pokrajiny Kosovo a Metóhia v rámci ústavného zriadenia Republiky Srbska a nie „republika", respektíve „nezávislý štát" alebo akákoľvek forma zriadenia, ktoré by malo štátne alebo prívlastky čiastočnej alebo úplnej samostatnosti,


- Očakávajúc od štátnych orgánov Republiky Srbska, aby jednoznačne a bez vynachádzania akýchkoľvek výhovoriek ako sú: európska integrácia, regionálna spólupráca, mierová politika, ekonomický rozvoj, investície a podobne, ako i údajné nátlaky rôznych svetových síl, organizácií alebo vplyvných jednotlivcov, čo je, ináč, prísne zakázané Rezolúciou 2131 Valného zhromaždenia SN z roku 1965, aby podnikli adekvátne štátne opatrenia a zabezpečili slobodu a rovnoprávnosť pre všetkých občanov a územnú celistvosť Republiky Srbska v jej medzinárodne uznaných hraniciach,


- Srbský národ a občania Srbska, brániac česť, dôstojnosť, historické výdobytky, duchovné relikvie na priestore Kosova a Metóhie a dosiahnutú štátotvornú úroveň zaručenú Chartou SN, ako i platnými rezolúciami, deklaráciami a konvenciami, ktoré majú absolútny primát, tak v medzinárodných vzťahoch, ako aj nad vnútornými zákonodarstvami členských štátov organizácie Spojených národov, ktorými sa dôkladne reguluje mier a bezpečnosť vo svete a rešpektovanie medzištátnych hraníc, ako aj medzinárodne uznané dosiahnuté úrovne, ktoré sú upevnené početnými mierovými zmluvami v d'alšej a bližšej minulosti, pripomína, že sú tie práva v prípade Republiky Srbska v súvislosti s Kosovom a Metóhiou, zaručené mierovými zmluvami a dohodami začnúc od roku 1912 a nad'alej, až po Vojensko-technickú dohodu z Kumanova v roku 1999 a Rezolúciu 1244 ako aktu „prímeria znepriatelených strán", ktorými je zo strany všetkých relevantných medzinárodných činiteľov a zvlášť veľkých síl potvrdené, že územie pokrajiny Kosova a Metóhia trvalo a neodňateľne patrí Republike Srbsku,


- Konštatujúc, že politické strany, rôzne hnutia a združenia občanov, ako ústavná kategória, úlohou ktorých je demokraticky formovať politickú vôľu občanov a zastupovať ich štátotvorné záujmy, nerobia dostatočne, alebo sú úplne pasívne, a nezriedka podnikajú chybné alebo neadekvátne politické ťahy v boji za zachovanie územnej celistvosti Republiky Srbska, a že v súvislosti s týmto, úporným účinkovaním vo volebných procesoch kvôli partikulárnym záujmom dávajú legitimitu, legalitu a rozhodujúci politický vplyv koalícii strán pri moci, ktorá evidentne protiústavne privlastnila suverénnosť od občanov a mimo Rezolúcie 1244 a Ústavy, a v okolnostiach podriadenosti v medzinárodných vzťahoch, realizuje rokovania so separatistickou mocou za účelom takzvanej normalizácie vzťahov s „Kosovom“.

Na základe predtým uvedeného a v súlade s článkom 2 Ustavy Republiky Srbska, ktorá stanovuje, že „suverénnosť pramení v občanoch" a ktorú možno realizovať ústavným inštitútom menom „národná iniciatíva", ako aj na základe článku 56 Ústavy Republiky Srbska, umožňujúceho „právo na petície a iné návrhy", srbský národ v krajine a v diaspóre v celom svete, spoločne a rovnoprávne so všetkými občanmi Republiky Srbska, vynáša počas jari 2018

 


NÁRODNÚ REZOLÚCIU
o ochrane územnej celistvosti
a ústavného zriadenia Republiky Srbska


1. Nakladá sa prezidentovi Republiky, Národnému zhromaždeniu a Vláde Republiky Srbska, aby zastavili d'alšie rokovania so separatistickým vedením takzvaného „Kosova", ktoré prebiehajú pod záštitou Európskej únie, aj , aby podnikli štátne opatrenia, ktoré sú k dispozícii s cieľom zastaviť uplatnenie záväzkov prebratých „Prvou Bruselskou dohodou", ako aj rozhodnutia, dohody a dohovory, pred a po roku 2013, ktorými je ohrozená územná celistvosť Republiky Srbska na priestore pokrajiny Kosova a Metóhie.


2. Zakazuje sa prezidentovi Republiky, predsedovi Vlády alebo akémukoľvek štátnemu funkcionárovi, aby prijal svojvoľne, alebo pod skutočným alebo údajným nátlakom, alebo v akýchkoľvek iných okolnostiach a potom v mene Republiky Srbska podpísal „Dohodu o normalizácii vzťahov" so separatistickým vedením „ Kosova" alebo ktorýkoľvek iný dokument, ktorý by mal dosah a ráz „mierovej zmluvy" alebo niektorej inej medzinárodne uznanej dohody, čím by ten kvázi štát v úplnosti zažil za sprostredkovania alebo garancií Európskej únie a iných medzinárodných činiteľov.


3. Zaväzujú sa predstavitelia štátnych orgánov z bodu 1. a 2,. tejto Národnej rezolúcie, podniknúť príslušné opatrenia, k Bezpečnostnej rade a Sekretariátu SN, žiadajúc, aby rokovania s kosovskými Albáncami pokračovali výlučne na základe obsahu a v duchu Rezolúcie 1244, ktorou je regulované a garantované právo tej národnostnej menšine na „podstatnú autonómiu" alebo "samosprávu" v rámci ústavného zriadenia Republiky Srbska, ktoré má zvrchovanosť nad pokraj inou Kosovom a Metóchiou ako časťou svojho, uzem1a. v .


4. Ziada sa od najvyšších štátnych orgánov, aby úradne uznali alebo konštatovali faktický stav " vojnovej okupácie časti územia", pokraj iny Kosovo a Metóhia, ako medzinárodnoprávneho inštitútu regulovaného pravidlami medzinárodného vojnového práva o okupácii, ktoré sú obsiahnuté „Haagskymi pravidlami o zákonoch a obyčajach vojny na území" z roku 1907, ktorý je pridaný k „IV Haagskej konvencii" i aby o tom informovali medzinárodné spoločenstvo, predovšetkým Bezpečnostnú radu a Sekretariát SN s cieľom precízne definovať skutočný stav na teréne a zabezpečiť patriacu významnú ochranu srbského a iného obyvateľstva na priestore Kosova a Metóhie, stanovenú Haagskou a inými konvenciami, pred svojvoľnými postupmi okupačných vojnových síl a ich polovojenských p rab zpečnostných spojencov a inými agresívnymi skupinami na území ochrániť majetok Republiky Srbska. Toto tým skôr, že je pri viacerých príležitostiach po prerušení bojových operácií a zastavení ozbrojených akcií vo vojne v roku 1999, najprv a pôvodne subverzívnym a zákerným konaním a na konci i priamo, v roku 2008, zneužitý a narušený medzinárodne právny inštitút „prímerie", podpísaný v Kumanove pod názvom „Vojensko-technická dohoda" a potom potvrdený Rezolúciou 1244 BR SN, ktorá sa považuje za definitívne ukončenie bojových operácií.


5. Zakazuje sa štátnym orgánom a zastupiteľským telesám, predovšetkým Národnému zhromaždeniu, aby štartovali s iniciatívou, konali propagandu alebo akýkoľvek iný masový vplyv, a potom· i vypísali prípadné referendum, alebo inú formu verejného vyjadrovania sa, ktorým by sa občania, priamo , alebo indirektne, teda zaobalené v rámci vyjadrovania o zmenách Ustavy Republiky Srbska alebo riešenia podobných problémov, naradili, privádzajúcich ich do omylu, aby sa vyjadrovali o území pokrajiny Kosova a Metóhie a jeho ústavnom statuse v rámci ústavného zriadenia Republiky Srbska.


6. Dáva sa na vedomie najvyšším predstaviteľom štátnych orgánov Republiky Srbska, ako i všetkým relevantným medzinárodným činiteľom, na prvom mieste Bezpečnostnej rade SN, že v prípade ignorovania žiadostí a príkazov z Národnej rezolúcie zo strany predtým uvedených štátnych orgánov, a zvlášť ak v akejkoľvek forme podpíšu s vedením separatistov na Kosove a Metóhii „Dohodu o normalizácii vzťahov" alebo podobný dokument podľa formy , ' a obsahu, ktorý nie je v zhode s Ustavou a Rezolúciou 1244 a ktorým sa zriekajú územnej celistvosti Republiky Srbska na priestore pokrajiny a uznajú akúkoľvek fonnu secesie, teda amputácie uvedeného územia, že srbský národ v krajine a diaspóre a občania Srbska neuznajú tento akt, vopred ho vyhlasujúc za protiústavné a kriminálne konanie pre ktoré je stanovené trestné stíhanie podľa Kapitoly dvadsať osem Trestného zákonníka Republiky Srbska.


7. O obsahu Národnej rezolúcie, výsledkoch jej podpisovania a prejavenej politickej vôli v súvislosti s územnou celistvosťou vlastného štátu, treba úradne poinformovať širokú verejnosť a predovšetkým Národné zhromaždenie, prezidenta Republiky, Vládu Srbska a iné štátne orgány, ncelonárodné inštitúcie, politické strany a hnutia, ako i medzinárodných činiteľov, predovšetkým Bezpečnostnú radu a generálneho tajomníka OSN, potom OEBS, Európsku úniu a iné svetové organizácie, konštatujúc, že sa prejavená vôľa a rozhodnutie nositeľov zvrchovanosti, srbského národa a iných občanov Srbska, uplatní v praxi.

Ak sa vôľa podpisovateľov Národnej rezolúcie bude ignorovať zo strany aktuálnych štátnych orgánov a neuskutoční hned' alebo v rozumnej lehote, jej uplatnenie bude nasledovať, ked' vzniknú politické alebo bezpečnostné podmienky, respektíve, ked' sa vykoná zmena moci a štát Srbsko sa zbaví statusu podradnosti v medzinárodných vzťahoch, nanúteného zo strany transatlantických síl a rôznych globalistických organizácií a telies. Súčasťou Národnej rezolúcie sú chránené elektronické záznamy s osobnými údajmi podpisovateľov, ako aj prehľady a tabuľky so svojručnými podpismi, potom štatistické ukazovatele roztriedené do viacerých kategórií a iné údaje, ktoré majú význam pre valídnosť a vierohodnosť tohto dokumentu.